نمایندگی لوئی پاستور این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی لویی پاستور بهره برداری نمایید. آدرس: خیابان جنت آباد شمالی، بالاتر از بزرگراه آبشناسان، نبش کوچه بهارستان دوازدهم، پلاک 311 ساعت مشاوره: از ساعت 13 الی 16 (شنبه - دوشنبه - چهارشنبه) تلفن: 44820203 http://saadatabadc60.mihanblog.com 2020-05-29T09:30:06+01:00 text/html 2020-05-08T17:57:53+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات هفته راهنما http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1630 <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دستور جلسه این هفته : هفته راهنما</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قبل از هر چیز هفته راهنما را به بنیان و نگهبان کنگره 60 ، راهنمای راهنمایان و اولین راهنمای کنگره 60 &nbsp;و همچنین راهنمایان بسیار گرانقدرشان تبریک و تهنیت عرض می نماییم .</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">هفته راهنما را به سرکار خانم آنی ، اولین راهنمای گروه خانواده و راهنمای راهنمایان همسفر &nbsp;کنگره 60 تبریک و تهنیت عرض می نماییم .</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">و بالاخره هفته راهنما را به تمامی کمک راهنمایان و راهنمایان ارجمند کنگره 60 ، مسافران و همسفران تبریک می گوییم .</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/rahnama96txt.jpg" style="border: none; width: 600px; height: 375px;"></span></span></p> text/html 2020-05-04T04:46:33+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات مقاله : تجربه من از لژیون های مجازی در سفر اول و دوم http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1629 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3" color="#000099"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div> <div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مقاله : تجربه من از لژیون های مجازی در سفر اول و دوم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خدا گر ز حکمت ببندد دری&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ز رحمت گشاید در دیگری</span></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/1399/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/01.jpg" alt=""></div> text/html 2020-05-02T01:40:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات مقاله ای با موضوع تجربه من از لژیون مجازی http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1626 <p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL">باران نم‌نم می‌بارید و قطره‌های باران بعد از برخورد به شیشه پنجره شکل‌های زیبایی را خلق می‌کردند.به‌وضوح بوی باران حس می‌شد و احساس خوبی سراسر وجودم را گرفته بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">بی‌اختیار لب پنجره رفتم خواستم نفس عمیقی بکشم که ناگهان به خودم آمدم و یادم افتاد که باید بیشتر احتیاط کنم</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">.</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/1399/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/5141196.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-27T16:08:39+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات کارگاه آموزشی مجازی کنگره60؛ دستور جلسه جهان بینی 1 و 2 http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1625 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(41, 42, 51); font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 1.42857em;">کارگاه آموزشی مجازی کنگره60؛ دستور جلسه جهان بینی 1 و 2</span></div> <div><br></div><div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" style="text-align: center;"><div id="4483876104"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/p9JT4/vt/frame"></iframe></div></div></div></div> text/html 2020-04-24T08:57:17+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات کارگاه آموزشی جهان بینی؛دستور جلسه جهانبینی 1و2 http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1624 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-size: medium; text-align: center;">کارگاه آموزشی جهان بینی؛دستور جلسه جهانبینی 1و2</div><div style="font-size: medium; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div id="38168066956"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/5DjcB/vt/frame"></iframe></div></div></div></font> text/html 2020-04-24T01:30:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات برداشت مسافر هومن از سی دی کج فهمی http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1622 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>یا لطیف</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL">سلام دوستان هومن هستم یک مسافر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></font></p><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/1399/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%86/000000.png" alt=""></div> text/html 2020-04-23T02:30:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات مقاله مسافر مهدی : کنگره برای من کشتی نجات است http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1620 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3" color="#000099">بنام قدرت مطلق الله</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/1399/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/01.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-23T02:00:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات تجربه لژیون چهارم از لژیون مجازی در سفر اول و دوم http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1621 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مسابقه مقاله نویسی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/1399/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2_1587589042097.png" alt=""></div> text/html 2020-04-23T01:30:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات برداشت مسافر امین از سی دی احمق‌ها http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1618 <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL">سلام دوستان امین هستم کمک راهنما یک مسافر از نمایندگی لویی پاستور</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL">موضوع: سی دی احمق‌ها</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/1399/مقاله/سی دی احکق ها/عکس نوشته ساز_1587583699155.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">آدمی موجودی است که مجموع‌هایی است از فضایل و رذایل و دارای قوه انتخاب که به سبب آن می‌تواند در هر دو مسیر حرکت کند</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">.</span></p></div> text/html 2020-04-18T01:30:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com نمایندگی سعادت آباد استاد مجازی این هفته : کمک راهنمای تازه واردین آقای مصطفی http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1617 <div style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 10.6667px; text-align: right;"><p dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(29, 34, 40); line-height: 19.26px;">چهارمین&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 19.26px;"><font color="#1d2228">جلسه از دوره اول کارگاه‌های آموزشی مجازی با استادی کمک راهنمای تازه واردین آقای مصطفی&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">بیات</span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; line-height: 19.26px;"><font color="#1d2228">&nbsp;با دستور جلسه</font></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span lang="FA" dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; color: rgb(29, 34, 40); line-height: 19.26px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; color: rgb(29, 34, 40); line-height: 19.26px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(</span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; line-height: 19.26px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>الهام از رمضان</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><span lang="FA" style="line-height: 19.26px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; line-height: 19.26px;">)</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/1398/02 Ordibehesht/02/2 (Copy).jpg" alt=""></p></div>